Verklaring

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens van aanvragers

Het bedrijf garandeert de bescherming van de rechten en vrijheden van de aanvragers tijdens de verwerking van hun persoonsgegevens, inclusief de bescherming van het recht op privacy, persoonlijke en familiale levenssfeer en naleving van de geldende nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De aanvrager verstrekt de persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het ontvangen van onze diensten vrijwillig aan het bedrijf. Deze diensten zijn de voorbereiding en verwerking van documenten teneinde deze doorgeven kunnen worden voor de behandeling door de consulaire afdeling van de Russische Federatie.

Bij bepaling van de omvang en inhoud van de persoonsgegevens laat het bedrijf zich leiden door wat redelijkerwijs noodzakelijk is, alsook door de doelen van de behandeling van de persoonsgegevens op basis van de nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het onderwerp van persoonsgegevens is een natuurlijke persoon, die direct of indirect geïdentificeerd of identificeerbaar is met behulp van persoonsgegevens.

Onder Persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot direct of indirect geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (het onderwerp van persoonsgegevens).

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens wordt alleen met toestemming van de betrokkene of op andere juridische gronden uitgevoerd. De verwerking van persoonsgegevens is alleen voor doeleinden die verband houden met het verrichten van de gevraagde diensten voor de voorbereiding en verwerking van documenten voor behandeling door de consulaire afdeling van de Russische Federatie.

Dergelijke verwerking van de persoonsgegevens, welke onverenigbaar is met het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens, is niet toegestaan ​

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: elke actie (operatie) of een reeks acties (handelingen), verricht met de persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen of zonder het gebruik van dergelijke hulpmiddelen, waaronder het verzamelen, vastleggen, classificatie, accumulatie, opslag, verduidelijking (updaten, wijzigen), het gebruik van, transmissie, anonimisering, blokkering, verwijdering en vernietiging van persoonlijke gegevens.

Termijnen en duur van opslag van persoonsgegevens worden bepaald aan de hand van de nationale wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van de ontvangen persoonsgegevens is een dwingende bepaling voor het bedrijf.

Om dit te bereiken, wordt de toegang tot persoonlijke gegevens strikt geregeld, beschermd door moderne hardware en software van onbevoegde of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, levering, distributie van persoonsgegevens, evenals andere illegale acties.

Het bedrijf zorgt voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en verplicht zich verdeling ervan niet toe te staan ​​zonder de toestemming van de betrokkene.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens mogen aan derden worden verstrekt voor de doeleinden die verband houden met het verlenen van de gevraagde dienst met de toestemming van de betrokkene.

Overdracht van persoonsgegevens door het bedrijf geschiedt met in achtneming van de vertrouwelijkheid en zonder overdracht aan derden welke niet gerelateerd zijn aan de levering van de gevraagde diensten voor de betrokkene.

Indien het bedrijf met toestemming van de betrokkene een ander rechtspersoon verzoekt de persoonsgegevens te verwerken, dan zal, op basis van het contract, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de persoonsgegevens gedragen worden door het bedrijf.

Indiening van persoonsgegevens

Op persoonlijk verzoek van de aanvrager verschaft het bedrijf hem informatie over alle opgeslagen persoonsgegevens van de aanvrager. Het verstrekken van persoonsgegevens op aanvraag van wettelijke vertegenwoordigers of per volmacht van betrokkene is uitgezonderd.